Le Mal, la Morale et Sentimental

in ICC - Internationaal Cultureel Centrum, Antwerpen, Belgium, from 03 Nov 1982 to 30 Nov 1982
In aansluiting op de uitkomst ‘INDUSTRIELE TYPEN’ en het onderzoek doorheen de geschreven en geïllustreerde pers deze installatie, op aanvraag, in de afgedankte cafetaria van het ICC te Antwerpen.
Deze afschuwelijke ruimte bleek achteraf de ideale plaats om mijn reis doorheen het vuile binnenste van de algemeen geldende normen, die leiden tot de meeste menselijke handelingen, in voor te stellen. Hier distilleerde ik de beweging van de menselijke drijfveren achter elke actie die niet te maken heeft met het voortplanten en tot stand houden van de soort.
Deze drijfveren houden telkens een uitgangspunt (1), een uitwerking (2), en een conclusie in, alsook het feit dat in de uitwerking (2) der dingen steeds de som van het uitgangspunt (1), het uitgangspunt plus de conclusie (1 + 3) en de uitwerking zelf (2) begrepen zijn.

 

Dus:

 1. Le mal             -         verticale beweging - staan

  1. Drift                       1’. Wij willen macht
  2. Droom                   2’. Wij willen weten
  3. Droom                   3’. Wij willen aanhangers.
   
 2. La morale        -        schuine beweging - zitten

  1. Wellust                  1’. Grote kracht
  2. Verachting            2’. Uitdaging
  3. De ziel                   3’. Vruchtbaar.
   
 3. Sentimental     -        horizontale beweging - liggen

  1. Familie-embargo  1’. Beweging
  2. Structuur der        2’. Houding
      systemen
  3. Identiteit               3’. Richting

 

Nota:
Ik heb ervoor gezorgd d.m.v. de picturale illustraties te verduidelijken dat elk nummer 2 gelijk is aan 1 + (1 + 3) + 2. Dit gaat zover als de toeschouwer toelaat. Bij de opening heeft CLUB MORAL d.m.v. klanken en reciteren van teksten over trance voor een bijkomend hypnotisch effect gezorgd.

1. Agressiviteit        door strakheid
2. Weekheid           door gemakzucht
3. Kracht                 door bodemloosheid

 

  

In alignment with the outcome ‘INDUSTRIELE TYPEN’ and the investigation throughout the written and illustrated press this installation, on request, in the worn out cafeteria of the ICC in Antwerp.
This disgusting place seemed afterwards the ideal spot to present my travel through the dirty inside of the common norms, that lead to most human acts. Here I distilled the movement of the human motives behind each action that has not to do with propagation and maintaining of the species.
These motives always include a starting point
(1), an elaboration (2), and a conclusion, as well as the fact that in the elaboration (2) of things always the sum of the starting-point (1) includes the starting-point plus the conclusion (1 + 3) and the elaboration itself.

 

Thus:

1. Le mal                -               vertical movement - stand
 

 1. Temper                         1’. We want power
 2. Fit                                 2’. We want knowledge
 3. Dream                          3’. We want followers

 

2. La morale             -             oblique movement - sit
 

 1. Lust                               1’. Big power
 2. Despise                         2’. Challenge
 3. The soul                        3’. Fertile.

 

3. Sentimental           -           horizontal movement - lay
 

 1. Family-embargo          1’. Movement
 2. Structure of                  2’. Attitude
 3. Identity                         3’. Direction.

 

Note:
I have made sure by means of the pictural illustrations to make clear that each number 2 is equal to 1 + (1 + 3) + 2. This goes as far as the spectator adults. At the opening CLUB MORAL took care of an accompying hypnotic effect by the use of sounds and reciting texts on trance.

 

1. Aggressivity            by stiffness
2. Weakness               by love of ease
3. Power                     by bottomlessness

 


 

La Prospective

ou le Mal, la Morale et Sentimental.

 

De onderontwikkelde zone van wangedachten vormt de juiste coördinaten tot - definities als bijzettafeltjes en vals plafond om - kortom, intuïtie is de perfecte timing voor conflicten wat betreft toerisme, folklore + politiek van de geest!

 

The under-development zone of misthoughts forms the right coordinates to - definitions as occasionable tables and false ceiling to - in brief, intuition is the perfect timing concerning tourism, folklore + politics of the mind!0 works and 0 articles (until now)

6567 views